Dyrektywy i Rozporządzenia Atex

ATEX 114 – Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 9 czerwca 2016 r. – Dz. U. 2016 poz. 817

Dz. U. 2016 poz. 817 – ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej)

Nowa dyrektywa ATEX 114

26. lutego Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę ATEX 114 (2014/34/UE) w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa ta zastąpiła obowiązującą do tej pory dyrektywę ATEX 100a (94/9/WE), która z kolei w marcu 1994 roku zastąpiła dyrektywę ATEX 95.

About the author: admin